logo Helse Nord

Delrapporter fra arbeidsgruppene levert

Arbeidsgruppene som har utredet hvert sitt område innenfor funksjons- og oppgavedeling, leverte 14. november 2023 sine delrapporter til Helse Nord-ledelsen.

Publisert 15.11.2023
Et kors på en stang

Delrapportene er viktige for arbeidet som skal gjøres videre i å utforme en helhetlig plan, men de er altså anbefalinger og ikke beslutninger.

Utvidet tidsfrist (17. november)

Det er styret i Helse Nord som fatter beslutning om en helhetlig plan. Det gjøres 20. desember, og planen vil deretter bli sendt på en bred høring. Endelig plan skal vedtas i Helse Nord sitt styre først i slutten av april neste år, etter at alle høringsinnspill er vurdert.

Delrapportene finner du på denne siden