logo

Utredning av funksjons og oppgavedeling i Helse Nord.

Delrapporter fra arbeidsgruppene

Arbeidsgruppene som har utredet hvert sitt område innenfor funksjons- og oppgavedeling, har i dag 14. november 2023 levert sine delrapporter til Helse Nord-ledelsen.

Delrapportene er viktige for arbeidet som skal gjøres videre i å utforme en helhetlig plan, men de er altså anbefalinger og ikke beslutninger.

Det er styret i Helse Nord som fatter beslutning om en helhetlig plan. Det gjøres 20. desember, og planen vil deretter bli sendt på en bred høring. Endelig plan skal vedtas i Helse Nord sitt styre først i slutten av april neste år, etter at alle høringsinnspill er vurdert.

I november i fjor fikk Helse Nord RHF i oppdrag fra eieren sin, Helse- og omsorgsdepartementet, å utrede funksjons- og oppgavedeling i og mellom sykehus i landsdelen. Det betyr kort forklart å se på hvilke sykehus og avdelinger som gir hvilken pasientbehandling.

Hovedgrunnen til oppdraget er mangelen på fagfolk, den medisinske spesialiseringen og en stadig aldrende befolkning. 

Fem arbeidsgrupper

Som et ledd i utredningsarbeidet har Helse Nord RHF etablert fem arbeidsgrupper som skal utrede hvert sitt delområde. Arbeidsgruppene er bredt sammensatt av representanter fra helseforetakene, det regionale helseforetaket, kommuner, brukerrepresentanter og tillitsvalgte.

Målet med arbeidet er å sikre at pasientene i Nord-Norge får gode spesialisthelsetjenester også i fremtiden. 

Delrapporter med vedlegg

20231114 Rapport fra arbeidsgruppe 5 Samordning av primær- og spesialisthelsetjenesten.pdf

 

NB! Helhetlig ROS-rapport mangler som vedlegg til denne delrapporten. Dette skyldes behov for kvalitetssikring av innholdet i rapporten. Den vil bli publisert så snart den klar. 


Mer informasjon om arbeidsgruppene

Tidslinje funksjons- og oppgavedeling

​14. desember 2022: Styret vedtar Regional utviklingsplan for Helse Nord 2023–2038


9. november 2022:
Helse og omsorgsdepartementet (HOD) gir Helse Nord i oppdrag å se på tiltak som innebærer endringer i funksjons- og oppgavedeling for å sikre bærekraft

23. februar 2023: Styret i Helse Nord vedtar rammene for videre arbeid


29. mars 2023: Styret i Helse Nord vedtar konkrete områder som skal utredes videre

31. mai 2023: Styret i Helse Nord vedtar mandat for mandat for utredningsarbeidet og hvordan utredningsarbeidet skal organiseres. De beslutter blant annet at det skal opprettes fem arbeidsgrupper som skal utrede ulike områder.


22. juni 2023: Styret i Helse Nord RHF vedtar revidert fremdriftsplan for arbeidet.


26. juni 2023: Felles oppstartsmøte for de fem arbeidsgrupper som skal utrede  ulike delområder for funksjons- og oppgavedelingen i Helse Nord etableres og starter opp arbeidet. Arbeidsgruppen skal gjennom utredningsperioden legge frem én rapport på sitt område. De fem delrapportene skal samles i én felles, helhetlig plan.

August/september 2023: Individuelle oppstartsmøter for arbeidsgruppene. 

14. november 2023: Arbeidsgruppenes anbefalinger, inkludert risiko- og sårbarhetsanalyse, leveres til koordineringsgruppen i Helse Nord RHF.

17. november 2023: Marit Lind og ledelsen i Helse Nord ser at de har behov for en liten utvidelse av tidsplanen som er satt for å ferdigstille planen som skal til styret. 


29. november 2023: Styret vedtar liten utvidelse av tidsplanen.


13. desember 2023: Drøftingsutkast for helhetlig plan ferdigstilles.

14. til 21. desember 2023: Drøfting og dialog med tillitsvalgte og brukerorganisasjoner. 

9. januar 2024: Styret vedtar høringsutkast av den helhetlige planen med forslag til funksjons- og oppgavedeling i Helse Nord.

12. januar - 8. mars 2024: Den helhetlige planen sendes ut på en bred og åpen høring. 

25. april 2024: Planen skal vedtas i styret i Helse Nord før den, om nødvendig, legges fram for eier Helse- og omsorgsdepartementet.


Vi tar forbehold om endringer i tidslinjen.

 

Endring og omstilling i Helse Nord

Vi kan ikke lenger drive spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge på samme måte som nå. Les hvorfor og få en oversikt over pågående endringsarbeid.
Helse Nords endrings- og omstillingsarbeid
Kvinne holder hånden til person som sitter. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Aktuelt

 • En gruppe mennesker som sitter rundt et bord
  29. november 2023
  Utvidet tidsplan vedtatt

  I styremøtet 29. november 2023 vedtok styret en utvidelse av fremdriftsplanen som er satt for å ferdigstille høringsutkast av den helhetlige planen for funksjons- og oppgavedeling. 

 • Illustrasjonsbilde Colourbox
  29. november 2023
  Mot 2040: Revidert framskrivningsmodell for somatiske helsetjenester

  Det er ventet en økning på ca. 20 prosent i behovet for liggedøgn i sykehusene og ca. 25 prosent i polikliniske konsultasjoner fram til 2040. Dette viser nye beregninger, når de regionale helseforetakene nå har revidert modellen for framskrivningen for somatiske tjenester.

 • Ingvild Kjerkol.jpg
  24. november 2023
  362 millioner til vedlikehold av sykehus og helikopterlandingsplasser i Helse Nord

  Regjeringen foreslår 362 millioner kroner til Helse Nord i nysalderingen for statsbudsjettet i 2023. 200 millioner skal gå til vedlikehold av bygg og medisinskteknisk utstyr, og 162 millioner kroner til helikopterlandingsplasser i Kirkenes og Hammerfest.

 • En person med langt blondt hår
  17. november 2023
  Tid for handling

  Det handler om liv og død. Fødsler, sykdom, helbredelse, smerte og lindring skjer på spesialisthelsetjenesten hjemmearena. Som styreleder i et regionalt helseforetak hviler det et stort ansvar på meg i å bidra til å sikre at befolkningen i Nord-Norge som ellers i landet får spesialisthelsetjenestene den har krav på. Det tar jeg ikke lett på.

 • Portrett Marit Lind
  17. november 2023
  Utvidet tidsfrist for funksjons- og oppgavedeling

  Marit Lind og ledelsen i Helse Nord ser at de har behov for en liten utvidelse av tidsplanen som er satt for å ferdigstille planen som skal til styret.

 • Et kors på en stang
  15. november 2023
  Delrapporter fra arbeidsgruppene levert

  Arbeidsgruppene som har utredet hvert sitt område innenfor funksjons- og oppgavedeling, leverte 14. november 2023 sine delrapporter til Helse Nord-ledelsen.

Sist oppdatert 14.11.2023