logo Helse Nord

Styret besluttet å sende rapporten på høring

Styret i Helse Nord RHF vedtok 28. februar 2024 å sende rapporten «Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord» på høring.

Ingrid Bredesen Hangaas, Helse Nord RHF
Publisert 28.02.2024
Sist oppdatert 04.03.2024
En gruppe mennesker som sitter ved et bord med bærbare datamaskiner
Styremøtet ble holdt i Tromsø 28. februar 2024.

- Vi har i dag nådd en viktig milepæl. Jeg er svært glad for at vi nå kan sende saken ut på en bred høring. Høringsperioden er viktig for å sikre god involvering av helseforetakene, kommunene, brukerne og andre interessenter, sier adm. direktør i Helse Nord RHF, Marit Lind.

 1. Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til en bred høring av Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord – høringsnotat og arbeidsgrupperapportene innen psykisk helsevern, rehabilitering og private tjenester og samordning av primær- og spesialisthelsetjenesten, i perioden 1. mars til 25. april 2024.
 1. Styret i Helse Nord RHF oppfordrer helseforetakene til å levere styrebehandlede høringssvar etter interne prosesser hvor det er sikret god involvering av brukere, tillitsvalgte og vernetjenesten. Helseforetakene anmodes om å gjøre nødvendige risikovurderinger ROS-analyser der det foreslås endringer i funksjons- og oppgavedeling.
 1. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør sende foreslåtte tiltak for diagnostiske funksjoner på intern høringsprosess i helseforetakene, for deretter å starte arbeidet med tiltak på dette området tidlig i 2024.
 1. Styret ber adm. direktør legge til rette for at det i høringen særskilt vurderes følgende:

  1. De foreslåtte tiltakene innen psykisk helsevern, rehabilitering og private tjenester og samordning av primær- og spesialisthelsetjenesten.

  2. Andre forslag til tiltak i funksjons- og oppgavedeling innenfor områdene psykisk helsevern, rehabilitering og private tjenester og samordning mellom primær- og spesialisthelsetjenesten, ut over de som er foreslått i saken.

  3. Helse Nord RHF har et særskilt ansvar for likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen og ber om tilbakemelding på om foreslåtte endringer tar tilstrekkelig høyde for dette.

  4. Om kommuner og helseforetak i et partnerskap ønsker å gå sammen om å prøve ut noen av utviklingsområdene innenfor samhandlingen mellom primær- og spesialisthelsetjenesten som beskrevet i kapittel 7.5 i planen.

  5. Om kommuner og/eller helseforetak ser mulige prosjekter for partnerskap med mål om bedre samarbeid som kan bidra til økt bærekraft i vår felles helsetjeneste.
 1. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å legge frem rapport om Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord til beslutning den 19. juni 2024.
 1. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør, uavhengig av høringen, iverksette ytterligere tiltak for å sikre bærekraft. Så langt er følgende områder identifisert for gjennomgang:
  • høyspesialiserte funksjoner i somatikk.
  • bemanning innenfor administrative og kliniske enheter
  • Hente ut mulige effekter på innkjøpsområdet

Styret ber om å bli løpende orientert.

Les styresaken og se opptak av styremøtet 28. februar 2028.

Åtte ukers bred høring

Den åtte uker lange høringsperioden starter fredag 1. mars 2024. Da kan alle som ønsker det sende inn høringssvar. 

Mer informasjon om høringen vil bli publisert på Helse Nords nettsider

Det endelige dokumentet "Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord" skal etter planen endelig behandles i styremøtet 19. juni 2024.

Mer informasjon om høringen 

Høring: Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord

Endring og omstilling i Helse Nord

Vi kan ikke lenger drive spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge på samme måte som nå. Les hvorfor og få en oversikt over pågående endringsarbeid.
Helse Nords endrings- og omstillingsarbeid
Kvinne holder hånden til person som sitter. Illustrasjonsfoto: Colourbox