logo Helse Nord

Høring: Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord

Helse Nord RHF inviterte til å komme med innspill til tiltak beskrevet i høringsnotatet Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord. Høringen var åpen for alle. Høringsfristen var 25. april.

Publisert 29.02.2024
Sist oppdatert 02.05.2024
En collage av en person

I november 2022 fikk Helse Nord RHF i oppdrag fra eieren sin, Helse- og omsorgsdepartementet, å utrede funksjons- og oppgavedeling i og mellom sykehus i landsdelen. Det betyr kort forklart å se på hvilke sykehus og avdelinger som gir hvilken pasientbehandling. 

Hovedgrunnen til oppdraget er mangelen på fagfolk, den medisinske spesialiseringen og en stadig aldrende befolkning. 

 Hovedutfordringene i Helse Nord er  

 • Helseforetakene har for lange ventetider og for høyt antall fristbrudd.

 • Flere fagmiljø i Helse Nord har over tid hatt store bemanningsutfordringer, og fremover ventes tilgangen på arbeidskraft å bli ytterligere redusert.

 • Aldersforskyvning i befolkningen gir økt andel eldre, og øker behov for helsetjenester. Spesialisthelsetjenesten er ikke rustet til å møte utviklingen uten betydelig omstilling.

 • Mangelen på bemanning fører til bruk av innleid arbeidskraft og mye overtid for egne ansatte. Det gir høye kostnader i helseforetakene og svekker muligheten for å etablere stabile fagmiljøer. Det gir svekket beredskap, færre muligheter for gode praksisarenaer for studenter og hemmer innovasjon og tjenesteutvikling.

 • Fag- og teknologiutvikling stiller stadig høyere krav til spesialisering og avansert medisinskteknisk utstyr, særlig ved enheter som yter høyspesialisert behandling. Dette øker behovet for bemanning og investeringer for å yte tjenester av god kvalitet.

 • Økt antall studenter krever at det settes av tid, personell og rom for å gi god opplæring. Dette påvirker særlig Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Tromsø, som har et særskilt ansvar for opplæring av studenter og videreutdanning/spesialisering av helsepersonell for regionen.
 • Den svake økonomien i foretaksgruppen er til hinder for nødvendige investeringer i bygg og utstyr, noe som gjør det vanskelig å drive personell- og kostnadseffektivt. Dersom den svake økonomiske situasjonen vedvarer over tid, vil den kunne påvirke kvaliteten i helsetilbudet i regionen.

Tiltakene vi ønsket innspill på var innenfor områdene psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), rehabiliterings og private tjenester samt samordning mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.

Kunnskapsgrunnlaget og vurderinger som ligger til grunn for anbefalte tiltak er redegjort for i delrapportene, Psykisk helsevern og TSB , Rehabiliterings og private tjenester og Tid for samordning. Disse inngår i høringen.  

Helse Nord RHF ber særlig om høringsinstansenes vurderinger av de foreslåtte tiltakene. Et eksempel på dette er mulige positive og negative konsekvenser av foreslåtte endringer for ulike pasientgrupper. Andre eksempler er betydningen endringene kan ha for utdanning av helsepersonell, deling av oppgaver og samarbeid om pasientforløp mellom kommuner og helseforetak. Vi ønsker også forslag til andre tiltak for økt bærekraft innenfor områdene i delrapportene. 

Helse Nord RHF har et særskilt ansvar for likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Vi ber derfor om tilbakemelding på om foreslåtte endringer tar tilstrekkelig høyde for dette.   

Tiltakene som beskrives omhandler mange områder. Vi forventer en rekke høringssvar.

Helse Nord RHF ber om at høringssvarene struktureres ut fra fire hovedområder.

1. Psykisk helsevern og TSB

 • Innspill på forslagene til tiltak innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

 • Forslag til andre endringer i funksjons- og oppgavedeling innen psykisk helsevern og TSB, som kan bidra til en bærekraftig helsetjeneste.

2. Rehabilitering og private tjenester

 • Innspill på forslagene til tiltak innen rehabilitering og private tjenester.

 • Forslag til andre endringer i funksjons- og oppgavedeling innen rehabilitering og private tjenester, som kan bidra til en bærekraftig helsetjeneste.

3. Samordning av primær- og spesialisthelsetjenesten

 1. Kommuner og helseforetaks innspill til foreslåtte modeller for samordning av primær- og spesialisthelsetjenesten. Vi ber spesielt om konkrete forslag til piloter innen områdene:

  • A: Geografisk samlokalisering og samordning av helse- og omsorgstjenesten med felles faglig og administrativ ledelse

  • B: Fleksibel bruk av senger i døgnenheter på tvers av tjenester

  • C: Kommunale døgnenheter med økt støtte fra spesialisthelsetjenesten

  • D: Teammodeller som i større grad understøttes av digitale verktøy

 2. Andre forslag til tiltak og utviklingsområder som kan sikre bærekraft i vår felles helsetjeneste.

4. Andre innspill til tiltak som kan gi økt bærekraft i vår felles helsetjeneste.

 

Bruk gjerne denne word-malen 

Mal for høringsinnspill Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord.docx

Høringen var åpen for alle som ønsket å gi innspill. 

Vi ba paraplyorganisasjoner for pasient- og brukerorganisasjoner videresende denne invitasjonen til alle aktuelle medlemsorganisasjoner i Nord-Norge.  

Vi ba helseforetakene i regionen om å levere styrebehandlede høringssvar etter interne prosesser hvor det er sikret god involvering av brukere, tillitsvalgte og vernetjenesten. Helseforetakene ble anmodet om å gjøre nødvendige risikovurderinger, inklusive ROS-analyser, der det foreslås endringer i funksjons- og oppgavedeling.  

Høringsuttalelser kunne sendes til postmottak@helse-nord.no, merket «2024/388 Høringsuttalelse Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord».

Frist for å sende høringsinnspill var satt til 25. april 2024.

Forslag til endelig plan legges frem for Helse Nord-styret 19. juni 2024. 

Høringsinnspill vurderes og brukes som grunnlag i arbeidet frem mot endelig plan, «Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord», som legges frem for styret 19. juni 2024. 

Høringssvarene er offentlige og publiseres fortløpende her:

  Helse Nord arrangerte høringskonferanser i Alta, Vadsø, Tromsø, Bodø og Mosjøen. Det ble også arrangert digital høringskonferanse.

  Les mer om høringskonferansene.

   

   


  Det er tidligere gjennomført en høring for "Framtidig klinisk struktur for Psykisk helse- og rusklinikken, UNN". Disse høringssvarene finner du her:

  Høringssvar - Framtidig klinisk struktur Psykisk helse og rus ved UNN

  Endring og omstilling i Helse Nord

  Vi kan ikke lenger drive spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge på samme måte som nå. Les hvorfor og få en oversikt over pågående endringsarbeid.
  Helse Nords endrings- og omstillingsarbeid
  Kvinne holder hånden til person som sitter. Illustrasjonsfoto: Colourbox