logo

Involvering og dialog

Det pågående utredningsarbeidet i Helse Nord er stort og omfattende, og det er mange interessenter som skal ivaretas.

Ikon

De vi har definert som våre viktigste interessenter er pasient- og brukerorganisasjoner, egne ansatte og kommuner/fylkeskommuner. Disse gruppene vil informeres og involveres gjennom ulike arenaer. Blant annet: 

Alle, både privatpersoner, kommuner og andre organisasjoner, er også velkomne til å gi sine innspill gjennom Helse Nords åpne forslagskanal.

I tillegg vil den helhetlige planen for funksjons- og oppgavedelingen sendes ut på en bred og åpen høring før den vedtas av styret i Helse Nord.

Hele kommunikasjonsplanen finner du nederst i styresak 29-2023 Tiltak for å sikre bærekraft - Framdrifts- og kommunikasjonsplan, inkludert områder for utredning.pdf

 

Tidslinje funksjons- og oppgavedeling

9. november 2022: Helse og omsorgsdepartementet (HOD) gir Helse Nord i oppdrag å se på tiltak som innebærer endringer i funksjons- og oppgavedeling for å sikre bærekraft

23. februar 2023: Styret i Helse Nord vedtar rammene for videre arbeid


29. mars 2023: Styret i Helse Nord vedtar konkrete områder som skal utredes videre

31. mai 2023: Styret i Helse Nord vedtar mandat for mandat for utredningsarbeidet og hvordan utredningsarbeidet skal organiseres. De beslutter blant annet at det skal opprettes fem arbeidsgrupper som skal utrede ulike områder.


22. juni 2023: Styret i Helse Nord RHF vedtar revidert fremdriftsplan for arbeidet.


26. juni 2023: Felles oppstartsmøte for de fem arbeidsgrupper som skal utrede  ulike delområder for funksjons- og oppgavedelingen i Helse Nord etableres og starter opp arbeidet. Arbeidsgruppen skal gjennom utredningsperioden legge frem én rapport på sitt område. De fem delrapportene skal samles i én felles, helhetlig plan.

August/september 2023: Individuelle oppstartsmøter for arbeidsgruppene. 

10. november 2023: Arbeidsgruppenes anbefalinger, inkludert risiko- og sårbarhetsanalyse, leveres til koordineringsgruppen i Helse Nord RHF.

24. november 2023: Den helhetlige planen for funksjons- og oppgavedeling, inkludert ROS-analyse, ferdigstilles.

20. desember 2023: Styret vedtar høringsutkast av den helhetlige planen med forslag til funksjons- og oppgavedeling i Helse Nord. Planen sendes ut på høring i åtte uker.

April 2024: Planen skal vedtas i styret i Helse Nord før den, om nødvendig, legges fram for eier Helse- og omsorgsdepartementet.


Vi tar forbehold om endringer i tidslinjen.

Endring og omstilling i Helse Nord

Vi kan ikke lenger drive spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge på samme måte som nå. Les hvorfor og få en oversikt over pågående endringsarbeid.
Helse Nords endrings- og omstillingsarbeid
Kvinne holder hånden til person som sitter. Illustrasjonsfoto: Colourbox
Sist oppdatert 25.08.2023