logo Helse Nord

Utredningen av funksjons- og oppgavedeling

Arbeidsgruppene

Det er fem arbeidsgrupper som utreder ulike delområder for funksjons- og oppgavedelingen i Helse Nord.

I november i fjor fikk Helse Nord RHF i oppdrag fra eieren sin, Helse- og omsorgsdepartementet, å utrede funksjons- og oppgavedeling i og mellom sykehus i landsdelen. Det betyr kort forklart å se på hvilke sykehus og avdelinger som gir hvilken pasientbehandling.

Hovedgrunnen til oppdraget er mangelen på fagfolk, den medisinske spesialiseringen og en stadig aldrende befolkning. 

Fem arbeidsgrupper

Som et ledd i utredningsarbeidet har Helse Nord RHF etablert fem arbeidsgrupper som skal utrede hvert sitt delområde. Arbeidsgruppene er bredt sammensatt av representanter fra helseforetakene, det regionale helseforetaket, kommuner, brukerrepresentanter og tillitsvalgte.

Målet med arbeidet er å sikre at pasientene i Nord-Norge får gode spesialisthelsetjenester også i fremtiden. 

Hver arbeidsgruppe har levert én rapport. Du finner oversikt over alle delrapportene på denne siden.

Arbeidsgruppen skal i sin rapport:  

  • foreslå tre alternativer, inkludert 0-alternativet (dagens organisering), til ny funksjons- og oppgavedeling for de respektive utredningsområdene.

  • gi en begrunnet anbefaling av det beste alternativet. 

Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) av alle de tre alternativene. 

Anbefalinger, ikke beslutninger

Delrapportene er viktige for arbeidet som skal gjøres videre i å utforme en helhetlig plan, men de er altså anbefalinger og ikke beslutninger.

Det er styret i Helse Nord som fatter beslutning om en helhetlig plan. Det gjøres 20. desember, og planen vil deretter bli sendt på en bred høring. Endelig plan skal vedtas i Helse Nord sitt styre først i slutten av april neste år, etter at alle høringsinnspill er vurdert.

 

Mer om oppdraget til arbeidsgruppene

Mer detajer om oppdraget beskrives her: Mål, hovedretninger og utredningskriterier som grunnlag for anbefaling i arbeidsgruppene.pdf

Få oversikt over hele utredningsorganisajonen: Slik er utredningen av funksjons- og oppgavedelingen organisert

Les hele mandatet for utredningsarbeidet: Mandat for utredning av funksjons- og oppgavedeling i Helse Nord

 

 

 

Endring og omstilling i Helse Nord

Vi kan ikke lenger drive spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge på samme måte som nå. Les hvorfor og få en oversikt over pågående endringsarbeid.
Helse Nords endrings- og omstillingsarbeid
Kvinne holder hånden til person som sitter. Illustrasjonsfoto: Colourbox
Sist oppdatert 23.06.2023