logo Helse Nord

Kronikk

Samarbeid og lagspill, ikke helsestrid

I kronikken ‘Det rustes til helsestrid’ setter Fylkesrådsleder Svein Eggesvik (Sp) i Nordland nok en gang fram påstander om Helse Nord som er feil.

Skjalg Fjellheim, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Helse Nord RHF
Publisert 05.06.2024
Skjalg Fjellheim

Han skriver blant annet: ‘..på utsiden av striden har Helse Nord stått nesten tause og latt kampene fortsette. Uten å komme med fakta som kan opplyse og gi mer balanse. Uten å gjøre noe annet enn å be politikere om å besinne seg og ti stille. Eggesvik legger senere i kronikken til : ‘Skal vi i fremtiden ha likeverdige og gode spesialisthelsetjenester i Nord-Norge, så må Helse Nord spille med åpne kort. De må forklare, peke, vise til fakta og si hvorfor forslagene deres bør gjennomføres. Uten åpenhet blir tilliten minimal, og mistenksomheten og skepsisen vokser og vokser, helt til ingen tør å stole på hverandre. Omstillingen i Helse Nord må foregå på skikkelig og ryddig vis, der ingen kort holdes skjult.

Framstillingen til Eggesvik er svært langt unna realitetene. Vi har selvsagt aldri bedt politikere om å tie stille. Men vi har bedt om en saklig dialog - basert på respekt for kunnskap, evidens og fakta.

Vi har selvsagt aldri bedt politikere om å tie stille. Men vi har bedt om en saklig dialog - basert på respekt for kunnskap, evidens og fakta.

 

Helse Nord la fram en omfattende rapport med forslag til endringer i landsdelens spesialisthelsetjenester i styremøtet i januar 2024. Innholdet i rapporten var publisert, og etter planen skulle rapporten sendes på en omfattende høring.

Som kjent ble rapporten i sin daværende form ikke sendt på høring. Ny rapport ble utarbeidet etter at vår eier justerte oppdraget i forhold til enkelte forslag, deretter ble rapporten sendt ut på høring. Det kom i alt inn 199 høringssvar på rapporten.

Rapportene er Helse Nord sin oppsummering av fakta, også forslag til endringer er tilsvarende belagt med fakta, og det omtales grundig hvorfor forslagene bør gjennomføres. Vi er mildt sagt forundret over at Fylkesrådslederen ikke forstår det åpenbare; at alle Helse Nord sine kort er spilt ut i det åpne og offentlige ordskiftet, gjennom rapportene. Tilsvarende har de 199 aktørene som har sendt inn høringssvar fått disse publisert og gjort sine kort åpent tilgjengelig hos allmennheten. Vi er glade for at mange i hele Nord-Norge har benyttet anledningen til å gjøre seg kjent med innhold, som er fritt tilgjengelig gjennom våre digitale kanaler og nettside.

På våre styremøter legger våre fagfolk kontinuerlig frem en mengde data og informasjon om utviklingen i vår helseregion. Det være seg økonomi ved sykehusene, fristbrudd, økonomi og graden av innleie av personell. Møtene strømmes åpent for å sikre transparens og medvirkning.

PCI-saken er et annet eksempel på åpenhet. Samme dag som en ekspertgruppe la frem sine funn, ble det holdt en pressekonferanse med ekspertgruppens leder, denne ble etter ønske fra våre omgivelser strømmet til alle som ønsket å følge den. Selve rapporten ble umiddelbart offentliggjort, og det er deretter skrevet en enorm mengde debattinnlegg om PCI-saken. Vi har valgt å korrigere innlegg med de mest alvorlige faktafeilene, dessverre kom noen av dem fra fylkestingspolitikere i Nordland.

Eggesvik og Helse Nord er enige om at vi trenger mer samarbeid i nord og at vi trenger å tenke nytt. Vi er kun ni prosent av befolkningen og vår andel av nasjonens folketall er synkende. Vi har svært store økonomiske utfordringer og bemanningssituasjonen er krevende flere steder.

Eggesvik og Helse Nord er enige om at vi trenger mer samarbeid i nord og at vi trenger å tenke nytt.


Derfor må det nå tas vanskelige avgjørelser og gjøres nødvendige avveininger. Vi forstår selvsagt at dette berører og engasjerer.  Derfor har vi styrket vår dialog med blant andre Nordland fylkeskommune. Bare den siste måneden har ledelsen i Helse Nord hatt to dialogmøter med den politiske og administrative ledelsen i Nordland Fylkeskommune, der Eggesvik selv har vært til stede. I møtene har vi på en grundig måte forklart de utfordringene vi befinner oss i, og hvilke faglige vurderinger som ligger til grunn for prioriteringer vi gjør. Vår saksbehandling og våre avgjørelser er basert på omfattende faglige analyser, som er åpent tilgjengelig, og som kan drøftes av hele det nordnorske samfunnet.

Eggesvik sine totalt grunnløse påstander om at Helse Nord holder tilbake fakta, er involvert i helsestrid, eller driver en form for kortspill med skjulte kort er beklageligvis egnet til å mistenkeliggjøre Helse Nord. Påstandene fra Eggesvik bidrar til å fyre opp kommentarfeltene, det gir grobunn til utrygghet, aggresjon og konspirasjonsteorier. Det er umulig for oss i Helse Nord å forstå hva Eggesvik ønsker å oppnå med sin kronikk. Vi er kontinuerlig på tilbudssiden for å dele fakta og vurderinger. Vår eneste agenda, og vårt eneste mål er å sikre best mulig helsetjeneste til landsdelens befolkning. Og vi deltar verken i helsestrid eller kortspill med skjulte kort.

Vi har solide helsetjenester i nord med høy kvalitet, selv om vi har noen utfordringer, som vi i økende grad deler med resten av landet


Vi har solide helsetjenester i nord med høy kvalitet, selv om vi har noen utfordringer, som vi i økende grad deler med resten av landet. De siste dagene har vi sammen reist rundt på Helgeland hvor vi har møtt dyktige fagfolk, med brennende engasjement for faget og for pasientene. Det er inspirerende. Fylkeskommunene i nord har potensial til bli enda viktigere medspillere for styrking av tjenester i landsdelen. Vi håper derfor Eggesvik nå kan la være å fremsette feilaktige påstander det ikke er dekning for, og i stedet deltar i et felles løft for de nordnorske pasientenes beste. Vi ønsker ham velkommen med på laget.

Endring og omstilling i Helse Nord

Vi kan ikke lenger drive spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge på samme måte som nå. Les hvorfor og få en oversikt over pågående endringsarbeid.
Helse Nords endrings- og omstillingsarbeid
Kvinne holder hånden til person som sitter. Illustrasjonsfoto: Colourbox