logo Helse Nord

Utredningen av funksjons- og oppgavedelingen i Helse Nord

Arbeidsgruppe 1: Akutte og planlagte (elektive) funksjoner

Det er fem arbeidsgrupper som utreder ulike delområder for funksjons- og oppgavedelingen i Helse Nord. På denne nettsiden får du informasjon om arbeidsgruppe 1.

I november i fjor fikk Helse Nord RHF i oppdrag fra eieren sin, Helse- og omsorgsdepartementet, å utrede funksjons- og oppgavedeling i og mellom sykehus i landsdelen. Det betyr kort forklart å se på hvilke sykehus og avdelinger som gir hvilken pasientbehandling.

Hovedgrunnen til oppdraget er mangelen på fagfolk, den medisinske spesialiseringen og en stadig aldrende befolkning. 

Fem arbeidsgrupper

Som et ledd i utredningsarbeidet har Helse Nord RHF etablert fem arbeidsgrupper som skal utrede hvert sitt delområde. Arbeidsgruppene er bredt sammensatt av representanter fra helseforetakene, det regionale helseforetaket, kommuner, brukerrepresentanter og tillitsvalgte.

Målet med arbeidet er å sikre at pasientene i Nord-Norge får gode spesialisthelsetjenester også i fremtiden. 

 • Akutte og elektive funksjoner 
  • Akuttfunksjoner på sykehus
   • organiseringen av akuttfunksjoner
  • Fødeenheter
   • organisering av fødselsomsorgen
  • Planlagt kirurgi
   • etablering av elektive enheter eller sykehus i Helse Nord
   • ytterligere deling av elektive funksjoner

Hver arbeidsgruppe har levert én rapport. Du finner oversikt over alle delrapportene på denne siden.

Arbeidsgruppen skal i sin rapport:  

 • foreslå tre alternativer, inkludert 0-alternativet (dagens organisering), til ny funksjons- og oppgavedeling for de respektive utredningsområdene.

 • gi en begrunnet anbefaling av det beste alternativet. 

Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) av alle de tre alternativene. 

Anbefalinger, ikke beslutninger

Delrapportene er viktige for arbeidet som skal gjøres videre i å utforme en helhetlig plan, men de er altså anbefalinger og ikke beslutninger.

Det er styret i Helse Nord som fatter beslutning om en helhetlig plan. Det gjøres 20. desember, og planen vil deretter bli sendt på en bred høring. Endelig plan skal vedtas i Helse Nord sitt styre først i slutten av april neste år, etter at alle høringsinnspill er vurdert.

 

Mer om oppdraget til arbeidsgruppene

Mer detajer om oppdraget beskrives her: Mål, hovedretninger og utredningskriterier som grunnlag for anbefaling i arbeidsgruppene.pdf

Få oversikt over hele utredningsorganisajonen: Slik er utredningen av funksjons- og oppgavedelingen organisert

Les hele mandatet for utredningsarbeidet: Mandat for utredning av funksjons- og oppgavedeling i Helse Nord

 

En mest mulig lik rolleforståelse hos deltakerne i arbeidsgruppene danner grunnlaget for et konstruktivt samarbeid med god fremdrift. Under har vi derfor skissert noen forventningsavklaringer til arbeidsprosessen og til de enkelte deltakerne i utredningen. 

Mandat for utredning av funksjons- og oppgavedeling i Helse Nord beskriver det overordnete målbildet med hovedretninger, leveranser og ressursbehov. Kjørereglene skissert under kommer som et tillegg til dette mandatet. 

 • Arbeidsgruppene er omforente og avstemte om målene og hovedretningene med utredningen.

 • Alle deltakerne er fullverdige og likestilte arbeidsgruppemedlemmer som deltar fritt i diskusjonen uavhengig av arbeidsted eller organisatorisk tilhørighet.

 • Alle i arbeidsgruppene, er aktive deltakere og ikke representanter for særinteresser. Deltakerne er oppnevnt med bakgrunn i å sikre en bred kompetanse- og kunnskapsbakgrunn som utgangspunkt for konstruktive diskusjoner med ulike perspektiv som alle er like viktige. Det er lov å ha ulike standpunkt.

 • Alle har ansvar for både å dele sin kunnskap og perspektiv, og lytte til de andres.

 • Ingen av deltakerne i arbeidsgruppene deltar med et bundet mandat for å ivareta noens interesser. Det er lov å skifte standpunkt gjennom prosessen og ingen skal måtte oppleve å få sitert sine synspunkter eller meninger utenfor arbeidsgruppen.

 • Arbeidsgruppen møter godt forberedt og følger opp sine oppgaver mellom møtene.

 • Arbeidsgruppene er innstilt på at det i noen sammenhenger ikke er mulig å framskaffe objektive data. I slike tilfeller skal beste skjønn utvises.

 • Utredningen skal være en åpen og transparent prosess for å skape tillitt både internt og eksternt. Det må likevel i arbeidsgruppene drøftes hvilke diskusjoner (som på dette stadiet) forblir i arbeidsgruppene, og hva som kan diskuteres utenfor gruppa. Ved å løfte diskusjoner som ikke er ferdige til det ytre rom, vil det kunne medføre til unødvendig uro som forhindrer en videre konstruktiv dialog. Dette bør det gjøres opp en status for etter hvert møte.


På hvilken måte kommunikasjonen internt i arbeidsgruppa og mellom deltakere skal foregå, må drøftes. Det må også avklares hvordan arbeidsgruppa og enkeltdeltakere håndterer eventuelle henvendelser fra media. Hvem uttaler seg om hva? Her vil også kommunikasjonsavdelingen i Helse Nord RHF være en viktig samarbeidspartner.

Framdriftsplanen for utredningen er stram. Det vil være liten eller ingen mulighet til å endre på møteplanene som er lagt. For sikre nødvendig framdrift må alle deltakerne i arbeidsgruppene prioritere utredningsarbeidet i 20-50% stilling. Det betyr sannsynligvis at andre oppgaver må nedprioriteres i perioden utredningen pågår.

Utgifter til deltakelse på fysiske møter, frikjøp av tid o.l. er det arbeidsgiver til den enkelte deltaker som dekker.

Arbeidsgruppe 1 består av følgende medlemmer:

 • Fredrik Sund, Helse Nord RHF (leder)
 • Siri Solheim, Helse Nord RHF (sekretariat)
 • Gunnhild Berglen, Regionalt brukerutvalg
 • Sissel Alterskjær, konserntillitsvalgt
 • Jørgen Nilsen, Finnmarkssykehuset
 • David Johansen, Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Snorre Sollid, Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Gro-Marith Karlsen, Nordlandssykehuset
 • Monica Storkjørren, Helgelandssykehuset
 • Bjørn Bremer, Narvik kommune*
 • Raymond Dokmo, Bodø kommune*
 • Anne H. Davidsen, Alta kommune*
 • Geir Tollåli, Helse Nord RHF
 • Bente Mietinen, Helse Nord RHF
 • Randi Spørck, Helse Nord RHF

* Deltakerne fra kommunehelsetjenesten er oppnevnt av kommunene selv gjennom et etablert kommunalt koordineringsorgan for Nord-Norges 80 kommuner.

 

 

Referater publiseres på nettsiden så fort de er behandlet og godkjent av arbeidsgruppen. Som hovedregel skjer dette i påfølgende arbeidsgruppemøte.

De nyeste dokumentene publiseres øverst i oversikten under. 

   

   

   

   

  Endring og omstilling i Helse Nord

  Vi kan ikke lenger drive spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge på samme måte som nå. Les hvorfor og få en oversikt over pågående endringsarbeid.
  Helse Nords endrings- og omstillingsarbeid
  Kvinne holder hånden til person som sitter. Illustrasjonsfoto: Colourbox
  Sist oppdatert 03.06.2023