logo

Slik er utredningen av funksjons- og oppgavedeling organisert

Styret i Helse Nord vedtok i sitt møte 31. mai 2023 hvordan utredningen av funksjons- og oppgavedeling i regionen organiseres.

Publisert 02.06.2023
Form, pil
Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Helse Nord RHF har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utrede funksjons- og oppgavedeling i og mellom sykehus i regionen. Bakgrunnen for oppdraget er mangel på arbeidskraft og nødvendig fagkompetanse i en stadig mer spesialisert helsetjeneste. Dette har blant annet ført til at sykehusene i Helse Nord er sterkt avhengig av å leie inn kostbare vikarer, noe som er en utfordring både for å bygge stabile fagmiljø og økonomisk.​

Utredningen skal resultere i en helhetlig plan som først skal sendes på bred høring før den vedtas av styret i Helse Nord.

 

Les mer: Mandat for utredning av funksjons- og oppgavedeling i Helse Nord - vedtatt 31. mai 2023.pdf

 

Organisering

I styremøte 31. mai vedtok styret organiseringen av utredningsarbeidet. Det er beskrevet i styresak 57-2023 Tiltak for å sikre bærekraft - mandat, involvering og områder for utredning.

​Utredningsarbeidet skal gjøres gjennom Helse Nord RHFs linjeorganisasjon, roller og ansvar. Det hentes inn øvrige relevante deltakere. Organiseringen illustreres i denne figuren:

Organisasjonskart av utredningen
Organiseringen av utredningen av funksjons- og oppgavedeling i foretaksgruppa Helse Nord, vist gjennom et organisasjonskart.

 

De ulike rollene og gruppene

Utredningen vil bli ledet av administrerende direktør i Helse Nord RHF, Marit Lind.

Utvidet ledermøte vil være administrerende direktørs rådgivende arena for de overordnete diskusjoner og veivalg underveis i utredningen, samt for medvirkning og involvering.

Utvidet ledermøte RHF vil ha følgende medlemmer:

For å sikre bred involvering fra helseforetakene benyttes en intern referansegruppe bestående av de seks administrerende direktørene i foretaksgruppens helseforetak. Dette er en allerede etablert arena, det såkalte direktørmøtet i Helse Nord.

Medlemmer i internreferansegruppe:

 • administrerende direktør Helse Nord RHF
 • administrerende direktør Finnmarkssykehuset
 • administrerende direktør Universitetssykehuset Nord-Norge
 • administrerende direktør Nordlandssykehuset
 • administrerende direktør Helgelandssykehuset
 • administrerende direktør Sykehusapotek Nord
 • administrerende direktør Helse Nord IKT
 • leder av koordineringsgruppa

Intern referansegruppe, sammen med deltakere i arbeidsgruppene fra helseforetakene, må sikre forankring i egen organisasjon, inkludert involvering og medvirkning fra tillitsvalgte, verneombud og brukere i helseforetakene.

Møteinnkallinger og referater

Ekstern referansegruppe består av et kommunalt koordineringsorgan etablert av kommunene. Koordineringsorganet ledes og driftes av kommunene, slik:

 • Kommunene oppnevner representanter til koordineringsorganet
 • Avklaringsorgan i det løpende arbeidet
 • Ansvar for å peke ut kommunale deltakere til utredningen ved behov

Øvrig involvering av kommunene vil også ivaretas gjennom deltakere i arbeidsgrupper, dialogkonferanser, gjennom åpen forslagskanal og gjennom en bred høring når vedtatt utkast til helhetlig plan foreligger. I tillegg vil informasjonen om arbeidet formidles gjennom helsefelleskapene og gjennom andre etablerte møtearenaer og konferanser.

Intern ressurser består av øvrige ressurser/kompetanse i Helse Nord RHF som det vil være behov for gjennom utredningen, som:

 • analyse
 • IKT
 • samiske spesialisthelsetjenester
 • samhandling
 • utdanning
 • rekruttering
 • kommunikasjon
 • med flere

Utredningen koordineres og følges opp av en koordineringsgruppe i Helse Nord RHF.

Koordineringsgruppen er ansvarlig for:

 • framdriften i arbeidet
 • ivaretakelsen av forutsetninger og avhengigheter
 • intern og ekstern involvering
 • saksutredning for utvidet ledermøtet og referansegrupper
 • saksutredning/statusoppdateringer for styret i Helse Nord RHF
 • en overordnet ROS-analyse (sørge-for-ansvaret)
 • utarbeidelse av utkast til en helhetlig plan for endringer i funksjons- og oppgavedeling basert på utredningen i de enkelte arbeidsgruppene

Koordineringsgruppen vil ha tett kontakt og samarbeid med de øvrige aktørene i utredningsarbeidet.

Medlemmer i koordineringsgruppen:

Helse Nord har under etablerting fem arbeidsgrupper. 

Arbeidsgruppene settes sammen av relevant kompetanse internt fra foretaksgruppen og Helse Nord RHF, samt deltakelse fra kommunene.

 • Deltakere fra Helse Nord RHF utnevnes av administrerende direktør i Helse Nord RHF.
 • Deltakere fra Regionalt brukerutvalg utnevnes av Regionalt brukerutvalg.
 • Deltaker fra konserntillitsvalgt i Helse Nord RHF utnevnes av konserntillitsvalgte.
 • Deltakere fra helseforetakene utnevnes av administrerende direktør i det aktuelle helseforetaket.
 • Deltakere fra kommunene utnevnes av kommunenes koordineringsorgan.

Arbeidsgruppene

Samlet, helhetlig plan

Rapportene fra arbeidsgruppene settes sammen til en samlet sluttrapport som foreslår inntil tre alternativer, inkludert 0-alternativet, til ny funksjons- og oppgavedeling i Helse Nord. Rapporten skal gi en begrunnet anbefaling av det alternativet som vurderes å være det beste alternativet med hensyn til måloppnåelse.

Det skal gjennomføres en overordnet ROS-analyse (sørge-for-ansvaret) før arbeidet sluttføres for å avdekke risiko og sårbarhet knyttet til anbefalt alternativ. Deriblant beskrive konsekvenser for og endringer i pasienttilbudet i kommunehelsetjenesten, for pasienttransport, for ambulansetjenesten og utdanningstilbudet.

Tidsplan

Klikk her for å se gjedende tidsplan for utredningsarbeidet (PDF)

 

Tidslinje funksjons- og oppgavedeling

9. november 2022: Helse og omsorgsdepartementet (HOD) gir Helse Nord i oppdrag å se på tiltak som innebærer endringer i funksjons- og oppgavedeling for å sikre bærekraft

23. februar 2023: Styret i Helse Nord vedtar rammene for videre arbeid


29. mars 2023: Styret i Helse Nord vedtar konkrete områder som skal utredes videre

31. mai 2023: Styret i Helse Nord vedtar mandat for mandat for utredningsarbeidet og hvordan utredningsarbeidet skal organiseres. De beslutter blant annet at det skal opprettes fem arbeidsgrupper som skal utrede ulike områder.


22. juni 2023: Styret i Helse Nord RHF vedtar revidert fremdriftsplan for arbeidet.


26. juni 2023: Felles oppstartsmøte for de fem arbeidsgrupper som skal utrede  ulike delområder for funksjons- og oppgavedelingen i Helse Nord etableres og starter opp arbeidet. Arbeidsgruppen skal gjennom utredningsperioden legge frem én rapport på sitt område. De fem delrapportene skal samles i én felles, helhetlig plan.

August/september 2023: Individuelle oppstartsmøter for arbeidsgruppene. 

10. november 2023: Arbeidsgruppenes anbefalinger, inkludert risiko- og sårbarhetsanalyse, leveres til koordineringsgruppen i Helse Nord RHF.

24. november 2023: Den helhetlige planen for funksjons- og oppgavedeling, inkludert ROS-analyse, ferdigstilles.

20. desember 2023: Styret vedtar høringsutkast av den helhetlige planen med forslag til funksjons- og oppgavedeling i Helse Nord. Planen sendes ut på høring i åtte uker.

April 2024: Planen skal vedtas i styret i Helse Nord før den, om nødvendig, legges fram for eier Helse- og omsorgsdepartementet.


Vi tar forbehold om endringer i tidslinjen.

Endring og omstilling i Helse Nord

Vi kan ikke lenger drive spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge på samme måte som nå. Les hvorfor og få en oversikt over pågående endringsarbeid.
Helse Nords endrings- og omstillingsarbeid
Kvinne holder hånden til person som sitter. Illustrasjonsfoto: Colourbox