logo

Utredningen av funksjons- og oppgavedelingen i Helse Nord

Arbeidsgruppe 5: Samordning av primær- og spesialisthelsetjenesten

Det er fem arbeidsgrupper som utreder ulike delområder for funksjons- og oppgavedelingen i Helse Nord. På denne nettsiden får du informasjon om arbeidsgruppe 5.

I november i fjor fikk Helse Nord RHF i oppdrag fra eieren sin, Helse- og omsorgsdepartementet, å utrede funksjons- og oppgavedeling i og mellom sykehus i landsdelen. Det betyr kort forklart å se på hvilke sykehus og avdelinger som gir hvilken pasientbehandling.

Hovedgrunnen til oppdraget er mangelen på fagfolk, den medisinske spesialiseringen og en stadig aldrende befolkning. 

Fem arbeidsgrupper

Som et ledd i utredningsarbeidet har Helse Nord RHF etablert fem arbeidsgrupper som skal utrede hvert sitt delområde. Arbeidsgruppene er bredt sammensatt av representanter fra helseforetakene, det regionale helseforetaket, kommuner, brukerrepresentanter og tillitsvalgte.

Målet med arbeidet er å sikre at pasientene i Nord-Norge får gode spesialisthelsetjenester også i fremtiden. 

Samordning av primær- og spesialisthelsetjenesten.

Arbeidsgruppa vil kartlegge og eventuelt utrede forslag til samorganisering som blir foreslått gjennom det øvrige utredningsarbeidet.

Hver arbeidsgruppe skal levere én rapport

Gjennom utredningsperioden skal arbeidsgruppene legge frem hver sin rapport med forslag til ny funksjons- og oppgavedeling for de respektive utredningsområdene.

Arbeidsgruppen skal i sin rapport:  

 • foreslå tre alternativer, inkludert 0-alternativet (dagens organisering), til ny funksjons- og oppgavedeling for de respektive utredningsområdene.

 • gi en begrunnet anbefaling av det beste alternativet. 

Det skal gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) av alle de tre alternativene. 

Mer detajer om oppdraget beskrives her: Mål, hovedretninger og utredningskriterier som grunnlag for anbefaling i arbeidsgruppene.pdf

Få oversikt over hele utredningsorganisajonen: Slik er utredningen av funksjons- og oppgavedelingen organisert

Les hele mandatet for utredningsarbeidet: Mandat for utredning av funksjons- og oppgavedeling i Helse Nord

En mest mulig lik rolleforståelse hos deltakerne i arbeidsgruppene danner grunnlaget for et konstruktivt samarbeid med god fremdrift. Under har vi derfor skissert noen forventningsavklaringer til arbeidsprosessen og til de enkelte deltakerne i utredningen. 

Mandat for utredning av funksjons- og oppgavedeling i Helse Nord beskriver det overordnete målbildet med hovedretninger, leveranser og ressursbehov. Kjørereglene skissert under kommer som et tillegg til dette mandatet. 

 • Arbeidsgruppene er omforente og avstemte om målene og hovedretningene med utredningen.

 • Alle deltakerne er fullverdige og likestilte arbeidsgruppemedlemmer som deltar fritt i diskusjonen uavhengig av arbeidsted eller organisatorisk tilhørighet.

 • Alle i arbeidsgruppene, er aktive deltakere og ikke representanter for særinteresser. Deltakerne er oppnevnt med bakgrunn i å sikre en bred kompetanse- og kunnskapsbakgrunn som utgangspunkt for konstruktive diskusjoner med ulike perspektiv som alle er like viktige. Det er lov å ha ulike standpunkt.

 • Alle har ansvar for både å dele sin kunnskap og perspektiv, og lytte til de andres.

 • Ingen av deltakerne i arbeidsgruppene deltar med et bundet mandat for å ivareta noens interesser. Det er lov å skifte standpunkt gjennom prosessen og ingen skal måtte oppleve å få sitert sine synspunkter eller meninger utenfor arbeidsgruppen.

 • Arbeidsgruppen møter godt forberedt og følger opp sine oppgaver mellom møtene.

 • Arbeidsgruppene er innstilt på at det i noen sammenhenger ikke er mulig å framskaffe objektive data. I slike tilfeller skal beste skjønn utvises.

 • Utredningen skal være en åpen og transparent prosess for å skape tillitt både internt og eksternt. Det må likevel i arbeidsgruppene drøftes hvilke diskusjoner (som på dette stadiet) forblir i arbeidsgruppene, og hva som kan diskuteres utenfor gruppa. Ved å løfte diskusjoner som ikke er ferdige til det ytre rom, vil det kunne medføre til unødvendig uro som forhindrer en videre konstruktiv dialog. Dette bør det gjøres opp en status for etter hvert møte.


På hvilken måte kommunikasjonen internt i arbeidsgruppa og mellom deltakere skal foregå, må drøftes. Det må også avklares hvordan arbeidsgruppa og enkeltdeltakere håndterer eventuelle henvendelser fra media. Hvem uttaler seg om hva? Her vil også kommunikasjonsavdelingen i Helse Nord RHF være en viktig samarbeidspartner.

Framdriftsplanen for utredningen er stram. Det vil være liten eller ingen mulighet til å endre på møteplanene som er lagt. For sikre nødvendig framdrift må alle deltakerne i arbeidsgruppene prioritere utredningsarbeidet i 20-50% stilling. Det betyr sannsynligvis at andre oppgaver må nedprioriteres i perioden utredningen pågår.

Utgifter til deltakelse på fysiske møter, frikjøp av tid o.l. er det arbeidsgiver til den enkelte deltaker som dekker.

 • Kari Bøckmann, Helse Nord RHF (leder)
 • 1 rådgiver, Helse Nord RHF (sekretariat)
 • Knut Hartviksen, Regionalt brukerutvalg
 • Kari Baadstrand Sandnes, konserntillitsvalgt
 • Siw Blix, Finnmarkssykehuset
 • Markus Rumpsfeld, Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Trude K. Kristensen, Nordlandssykehuset
 • Knut Roar Johnsen, Helgelandssykehuset
 • Mona Rinaldo, Kvæfjord kommune*
 • Torill Mørkhagen, Meløy kommune*
 • Britt Larsen Mehmi, Vadsø kommune*
 • Frode Berg, Rana kommune*
 • Sture Pettersen, Helse Nord RHF

* Deltakerne fra kommunehelsetjenesten er oppnevnt av kommunene selv gjennom et etablert kommunalt koordineringsorgan for Nord-Norges 80 kommuner.

 

Tidslinje funksjons- og oppgavedeling

9. november 2022: Helse og omsorgsdepartementet (HOD) gir Helse Nord i oppdrag å se på tiltak som innebærer endringer i funksjons- og oppgavedeling for å sikre bærekraft

23. februar 2023: Styret i Helse Nord vedtar rammene for videre arbeid

29. mars 2023: Styret i Helse Nord vedtar konkrete områder som skal utredes videre

31. mai 2023: Styret i Helse Nord vedtar mandat for mandat for utredningsarbeidet og hvordan utredningsarbeidet skal organiseres. De beslutter blant annet at det skal opprettes fem arbeidsgrupper som skal utrede ulike områder.

26. juni 2023: Felles oppstartsmøte for de fem arbeidsgrupper som skal utrede  ulike delområder for funksjons- og oppgavedelingen i Helse Nord etableres og starter opp arbeidet. Arbeidsgruppen skal gjennom utredningsperioden legge frem én rapport på sitt område. De fem delrapportene skal samles i én felles, helhetlig plan.

August/september 2023: Individuelle oppstartsmøter for arbeidsgruppene. 

10. november 2023: Arbeidsgruppenes anbefalinger, inkludert risiko- og sårbarhetsanalyse, leveres til koordineringsgruppen i Helse Nord RHF.

24. november 2023: Den helhetlige planen for funksjons- og oppgavedeling, inkludert ROS-analyse, ferdigstilles.

20. desember 2023: Styret vedtar høringsutkast av den helhetlige planen med forslag til funksjons- og oppgavedeling i Helse Nord. Planen sendes ut på høring i åtte uker.

April 2024: Planen skal vedtas i styret i Helse Nord før den, om nødvendig, legges fram for eier Helse- og omsorgsdepartementet.


Vi tar forbehold om endringer i tidslinjen.

Endring og omstilling i Helse Nord

Vi kan ikke lenger drive spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge på samme måte som nå. Les hvorfor og få en oversikt over pågående endringsarbeid.
Helse Nords endrings- og omstillingsarbeid
Kvinne holder hånden til person som sitter. Illustrasjonsfoto: Colourbox
Sist oppdatert 03.06.2023