logo Helse Nord

Ny fagrevisjon for tykktarmskreft

I Helse Nord er det etablert et system for kliniske fagrevisjoner. Det vil si at fagfeller vurderer hverandres praksis. Nå er det gjennomført en klinisk fagrevisjon for å avdekke forbedringsområder når det gjelder medikamentell behandling av pasienter med tarmkreft.  

Publisert 13.12.2018
Sist oppdatert 11.01.2019
Colourbox.com
– En klinisk fagrevisjon gjennomføres ved at kolleger vurderer hverandres praksis, sier Siv Cathrine Høymork, kvalitets- og forskningsdirektør i Helse Nord.

Hele systemet bygger på tillit mellom kolleger og har et helt annet formål enn tilsyn eller revisjon i tradisjonell forstand. I en klinisk fagrevisjon leter man etter mulige forbedringspunkter på den enheten som blir revidert.

– I denne fagrevisjonen er kreftleger fra alle de fire helseforetakene våre som har vurdert hverandre, forteller hun. 


Cellegift etter tykktarmkreft

Det er så langt gjennomført to kliniske fagrevisjoner i Helse Nord. Den første omhandlet den minst alvorlige formen for hjerteinfarkt (NSTEMI). 
Den andre, som nå publiseres, er gjennomført for å avdekke forbedringsområder i behandlingstilbudet for pasienter behandlet med adjuvant kjemoterapi etter operasjon for tykktarmskreft.  

Adjuvant behandling er et standard antall cellegiftkurer som gis etter operasjon for å redusere risiko for tilbakefall.

Dybdeintervjuer og pasientjournaler
Vurderingen har tatt utgangspunkt i Nasjonalt handlingsprogram for denne kreftformen. 

Fagrevisjonen baserer seg på dybdeintervjuer av sentrale personer, samt en gjennomgang av pasientjournaler for pasienter operert for tykktarmskreft.

Det er en utfordring at enkelte pasienter ikke starter behandlingen innen seks uker etter operasjon

Flere funn

Fagrevisjonen oppsummerer at pasienter som har behov for adjuvant kjemoterapi i all hovedsak får dette. 

– Men det er en utfordring at enkelte pasienter ikke starter behandlingen innen seks uker etter operasjon. Årsakene til forsinkelsene er sammensatt, og ofte er det mer enn én årsak, forteller Høymork. 

Fagrevisjonen viser videre at gjennomføring av behandlingen generelt vurderes som god, men for enkelte pasienter burde behandlingen blitt stanset og/eller dosene redusert tidligere. 

– Det er også avdekket enkelte tilfeller av feil praksis ved doseberegninger som har medført underdosering og svakheter ved dokumentasjon av behandlingen, understreker Høymork.

LES OGSÅ: Tryggere cellegiftbehandling ved Nordlandssykehuset

Anbefalinger

I fagrevisjonen anbefales blant annet følgende tiltak for å forbedre tilbudet til denne pasientgruppen. 

For å oppfylle anbefalingen om oppstart av behandling innen fire til seks uker må tiden kortes ned i samtlige steg av prosessen. 
Dokumentasjon av behandling både ved sykehus og distriktsmedisinsk senter bør bedres ved å utarbeide retningslinjer for å sikre at informasjon om kurer er tilgjengelig. 
Postoperativ kontroll bør alltid journalføres, og bruk av kirurgisk postoperativ kontroll kan med fordel individualiseres. 
Det bør utarbeides en regional enighet knyttet til dosejusteringer ved vektendringer og kontroll av doseberegninger, og TNM-klassifisering bør benyttes for klassifisering av histologisk preparat.

Rapport: Klinisk fagrevisjon for tykktarmskreft (pdf)

Hva er en klinisk fagrevisjon?

​Helse Nord RHF har som oppgave å sørge for et godt og likeverdig tilbud til alle pasienter i regionen. Kliniske fagrevisjoner er en del av foretaksgruppens kvalitetsarbeid.

  • Klinisk fagrevisjon er en systematisk og uavhengig undersøkelse der man gjennom en kontinuerlig prosess søker å forbedre kvaliteten på diagnostikk og behandling.

  • Metoden kan avdekke om klinisk praksis innenfor et definert fagområde er i samsvar med beste praksis (revisjonsgrunnlaget).

  • Der det finnes kunnskapsbaserte retningslinjer (internasjonale, nasjonale eller regionale), skal disse brukes i revisjonsgrunnlaget.

  • I henhold til retningslinjen for kliniske fagrevisjoner i Helse Nord er det kvalitets -og forskningsdirektør i Helse Nord RHF som sammen med fagsjefsmøtet legger frem revisjonstema og enheter til revisjon. 

  • Revisjonsteamet utarbeider revisjonskriterier ut fra revisjonsgrunnlaget som er fastsatt av fagsjefmøtet.

  • Det utarbeides en rapport fra fagrevisjonen, og de deler av rapporten som inneholder individualiserende kjennetegn skal unntas offentlighet.

  • Rapporten er utarbeidet for internt kvalitetsarbeid og er ikke beregnet til bruk for andre formål. Datagrunnlaget vil som regel være for lite til å bruke i en generell vurdering av virksomheten, men fordi fagrevisjonen gransker detaljene i det enkelte behandlingsforløp er metoden godt egnet til forbedringsarbeid.

  • Les mer om kliniske fagrevisjoner i Helse Nord (samleside)


Kvalitet og pasientsikkerhet i Helse Nord

Helse Nord jobber for en bedre og tryggere helsetjeneste der pasienten står i sentrum. På denne siden har vi samlet informasjon om kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet i regionen vår.
Les mer om dette arbeidet
Colourbox.com