logo Helse Nord

Dette skjer videre i omstillingsarbeidet

Et justert høringsdokument «Tiltak for å sikre bærekraft» vil bli lagt frem for styret i Helse Nord RHF 28. februar. Det informerte adm. direktør Marit Lind om i dagens styremøte.

Ingrid Bredesen Hangaas, Helse Nord RHF
Publisert 07.02.2024
En gruppe mennesker som sitter rundt et bord med bærbare datamaskiner
Styremøtet i Helse Nord RHF ble avholdt i Bodø 7. februar 2024

- Basert på tilbakemeldinger i styremøtet 9. januar, Sykehustalen og det justerte oppdraget, har vi hatt behov for å justere høringsdokumentet «Tiltak for å sikre bærekraft». Det nye forslaget vil bli lagt frem for styret i neste styremøte som er 28. februar, orienterte adm. direktør Marit Lind om i dagens styremøte. 

Styremøtet i Helse Nord RHF ble holdt 7. februar 2024.

Ny tidslinje

En justert tidslinje vil samtidig bli lagt frem for styret. Den nye tidslinjen er basert på det justerte oppdraget som Helse Nord RHF fikk fra helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol 16. januar i år.

- Der står det at et justert oppdrag opprettholdes, og at tiltak skal leveres til vår eier innen utgangen av juni. Vi skal i løpet av denne perioden ha en åtte ukers høringsperiode. Den er viktig for å sikre god involvering av helseforetakene, kommunene, brukerne og andre interessenter, sa Lind.

Det endelige dokumentet "Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord" skal etter planen endelig behandles i styremøtet 19. juni. Dersom styret der vedtar store endringer, vil saken sendes til vår eier, Helse- og omsorgsdepartementet.

Styremedlemmene hadde ingen innspill eller spørsmål til orienteringen.

 

Tidslinje endring og omstilling

14. desember 2022

Styret vedtar Regional utviklingsplan for Helse Nord 2023–2038

9. november 2022

Helse og omsorgsdepartementet (HOD) gir Helse Nord i oppdrag å se på tiltak som innebærer endringer i funksjons- og oppgavedeling for å sikre bærekraft

23. februar 2023

Styret i Helse Nord vedtar rammene for videre arbeid

29. mars 2023

Styret i Helse Nord vedtar konkrete områder som skal utredes videre

31. mai 2023

Styret i Helse Nord vedtar mandat for utredningsarbeidet og hvordan utredningsarbeidet skal organiseres.

De beslutter blant annet at det skal opprettes fem arbeidsgrupper som skal utrede ulike områder.

26. juni 2023

Felles oppstartsmøte for de fem arbeidsgrupper som skal utrede  ulike delområder for funksjons- og oppgavedelingen i Helse Nord etableres og starter opp arbeidet.

Arbeidsgruppen skal gjennom utredningsperioden legge frem én rapport på sitt område. De fem delrapportene skal samles i én felles, helhetlig plan.

August/september 2023

Individuelle oppstartsmøter for arbeidsgruppene. 

14. november 2023

Arbeidsgruppenes anbefalinger, inkludert risiko- og sårbarhetsanalyse, leveres til koordineringsgruppen i Helse Nord RHF.

29. november 2023

Styret vedtar liten utvidelse av tidsplanen.

13. desember 2023

Drøftingsutkast for helhetlig plan ferdigstilles.

28. februar

I styremøtet 28. februar ble det vedatt å sende rapåorten "Tiltak for å sikre bærekraft"  på høring.

1. mars - 25. april 2024

Planen sendes ut på høring i åtte uker. Les mer om høringen her.

19. juni 2024

Det endelige dokumentet "Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord" skal etter planen endelig behandles i styremøtet 19. juni 2024.

Tidslinjen oppdateres

Tidslinjen vil bli oppdatert med informasjon om den videre prosessen.