logo

Har vedtatt retning for endring

Styret i Helse Nord har vedtatt retningen for videre arbeid med funksjons- og oppgavedelingen i regionen.

Publisert 23.02.2023
Sist oppdatert 25.04.2023
Styremøte i Helse Nord 23. februar 2023

​Styret i Helse Nord hadde en lang og grundig behandling av styresak 11-2023 som handler om videre arbeid med nødvendig omstilling i Helse Nord. Helse Nord har fått i oppdrag fra eier Helse- og omsorgsdepartementet å vurdere funksjons- og oppgavedelingen i regionen, og det er dette punktet styresaken og styrevedtaket omhandler.

– Styret har gjort et viktig vedtak og sikret videre framdrift i den helt nødvendige endringen og omstillingen som spesialisthelsetjenesten i landsdelen må igjennom. Vedtaket gir ledelsen og administrasjonen i Helse Nord retning for videre arbeid, sier styreleder i Helse Nord, Renate Larsen.

Styresaken har skapt stort engasjement blant mange aktører. I en pressemelding har konstituert administrerende direktør i Helse Nord, Marit Lind, forsikret om at aktører skal bli involvert i videre arbeid​.

Marit Lind og Renate Larsen

Konstituert administrerende direktør Marit Lind (til venstre) og styreleder Renate Larsen under styremøtet.

Styreleder Larsen understreker det samme:

– Det er viktig for meg å understreke at vi enda ikke vet hva som blir de konkrete forslagene til endringstiltak vi skal i gang med. Konkrete endringsforslag vil utarbeides i løpet av året. Arbeidet skal baseres på gode prosesser med risiko- og sårbarhetsanalyser, og god medvirkning og involvering av de berørte. Når mulige tiltak skal vurderes vil kommuner og andre samarbeidsaktører bli involvert, sier Larsen.

Styrevedtaket

Til slutt endte det i et vedtak vedtatt med 7 mot 3 stemmer.

Vedtak i styresak 11-2023 Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord​:

 1. ​Styret i Helse Nord RHF slutter seg til situasjonsbeskrivelsen for Helse Nord slik den er beskrevet i Regional utviklingsplan 2023-2038 og statusbeskrivelsen i denne styresaken.
 2. Styret vedtar følgende mål for det videre arbeidet med å vurdere endringer i funksjons- og oppgavedelingen i foretaksgruppen, som:
  1. a) baseres på en struktur som lar seg bemanne, og som gir bærekraftig økonomi. Strukturen må være avstemt mot framskrivinger av befolkningens behov for spesialisthelsetjenester, den demografiske utviklingen, tilgangen på helsepersonell og foretaksgruppens inntekter.
  2. b) følger opp de medisinske utviklingstrekkene, inkludert økende spesialisering, nye behov innen medisinsk teknologi, digitalisering og persontilpasset medisin. 
  3. c) tilpasses tjenestene og samarbeidet med kommunene.
 3. Styret slutter seg til at utredningen om hvordan man skal nå målene i vedtakets punkt 2 gjennomføres etter følgende hovedakser: 
  1. a) Overgang fra sårbare til mer robuste og fleksible enheter og fagmiljøer i alle deler av virksomheten.
  2. b) Arbeidsdeling mellom små og store enheter i regionen.
  3. c) Omprioritering av ressurser fra døgnkontinuerlige tilbud med lav aktivitet til vaktordninger med høy aktivitet samt til planlagt pasientbehandling.
  4. d) Målrettet oppbygging av egen kapasitet og faglig kvalitet for å redusere kjøp av helsetjenester fra private (inklusive Helfo-leverandører) samt pasientstrømmer ut av regionen. 
  5. e) Redusere uønsket variasjon i tjenestene ved å avvikle diagnostikk, behandling og oppfølging uten tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag.
  6. f) Gjennomføre tiltak for å følge faglig normerende retningslinjer for pasientgrunnlag og dimensjonering av tjenester.
  7. g) Vurdere forsøk med organisatorisk sammenslåing av primær- og spesialisthelsetjenesten i ett eller flere helseforetak i samhandling med kommunene og etter avklaring med nasjonale myndigheter.
 4. Styret ber om å få en fremdrifts- og kommunikasjonsplan i neste styremøte.
 5. Styret forutsetter at brukermedvirkning og medvirkning fra tillitsvalgte og verneombud samt informasjon om arbeidet til offentligheten blir godt ivaretatt i det videre arbeidet. 
 6. Videre arbeid med saken skal baseres på gode prosesser med risiko og sårbarhetsanalyser, og god medvirkning og involvering av de berørte både internt og eksternt, hvorav primærhelsetjenestene og kommunene er særlig viktig.
 7. Styret forutsetter at det sikres forsvarlig akuttberedskap for befolkningen i regionen i det videre arbeidet.​​

​Videre arbeid

​Den kommende måneden skal administrasjonen i Helse Nord arbeide med innholdet i videre prosess. Involvering av samarbeidsaktører skal ivaretas. 

Styret i Helse Nord vil til sitt neste møte, 29. mars, få lagt fram en styresak som foreslår framdriftsplan for ​videre arbeid og om mulig skissere noen områder det kan arbeides videre med.

Målet, slik det er planlagt nå, er at et helhetlig arbeid og forslag til funksjons- og oppgavedeling i Helse Nord skal være på plass mot slutten av 2023, for så å legges fram for eier Helse- og omsorgsdepartementet.

Overordnet tidslinje:

(Klikk på bildet for større format.)

Tidslinje for videre arbeid med funksjons- og oppgavedeling per 23. februar 2023.


Endring og omstilling i Helse Nord

Vi kan ikke lenger drive spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge på samme måte som nå. Les hvorfor og få en oversikt over pågående endringsarbeid.
Helse Nords endrings- og omstillingsarbeid
Kvinne holder hånden til person som sitter. Illustrasjonsfoto: Colourbox