logo Helse Nord

Første høringskonferanser gjennomført

“Tiltak for bærekraft i Helse Nord” er ute på høring frem til 25. april, og i høringsperioden arrangeres det høringskonferanser flere steder i regionen. Først ute var Alta og Tromsø.

Jan Eskil Severinsen, Helse Nord RHF
Publisert 13.03.2024
Sist oppdatert 14.03.2024
Tromsø
Hans-Olav Holtermann Eriksen, kommuneoverlege i Senja kommune, med spørsmål under høringskonferansen i Tromsø.

På agendaen begge steder var bakgrunn for høringen, hovedtrekkene i høringsutkastet, praktiske forhold rundt høringen og god tid til spørsmål fra deltakerne.

Viseadministrerende direktør Ola Jøsendal representerte Helse Nord-ledelsen i Alta og innledet med å si at 1. linja til helsetjenesten gjør en fantastisk jobb.

En person som står foran et skilt
Viseadministrerende direktør i Helse Nord, Ola Jøsendal, presenterte under høringskonferansen i Alta 11. mars.

Blant deltakerne var representanter fra kommuner, helseforetak, privatpersoner og andre.

Samordning

Samordning av primær og spesialisthelsetjeneste ble diskutert i Alta og flere la vekt på at det burde vært kommet lengre.

Et par kvinner som sitter ved et bord med mikrofoner
Ordføreren i Alta kommune, Monica Nielsen, hadde flere innspill og spørsmål.

– Dette har vært på dagsorden siden 1996, og burde vært kommet lengre uttalte en av tilhørerne i Alta.

– Det er uten tvil mye å hente på bedre samordning, og her ønsker vi oss mange caser fra kommunene, sa Ola Jøsendal.

Ingen skinnprosess

I Tromsø møtte i overkant av 30 engasjerte deltakere. I spørsmålsrunden etter at administrerende direktør Marit Lind hadde holdt sin presentasjon, kom alt fra konkrete problemstillinger til tanker rundt hvordan man sammen kan løse utfordringer, og bekymringer knyttet til forslagene som ligger på bordet.

Finnsson på høringskonferanse i Tromsø
Avdelingsdirektør for helsefag, Jon Tomas Finnsson og Marit Lind, adm. direktør, svarte på spørsmål under høringskonferansen i Tromsø.

På spørsmål om utfallet av prosessen er forhåndsbestemt var Marit Lind krystallklar:

– Dette er ingen skinnprosess. Vi ønsker oss gode høringsinnspill slik at vi kan sette inn best mulige tiltak, og det trenger vi hjelp til. 

Flere høringskonferanser, også digitale

Det blir flere høringskonferanser og også digitale for de som ikke har anledning til å delta fysisk.

Vadsø, Bodø og Mosjøen står for tur, datoer og påmeldingsmulighet finner du her.

En gruppe mennesker som sitter ved bordene
Høringskonferansen i Tromsø, Jon Tomas Finnsson, avdelingsdirektør i Helse Nord foran i bildet

Høring: Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord

Helse Nord RHF inviterer til å komme med innspill til tiltak beskrevet i høringsnotatet Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord. Vi legger til rette for en bred høring som er åpen for alle. Høringsfristen er 25. april.
Høring: Tiltak for å sikre bærekraft
En collage av forskjellige mennesker

Tidslinje endring og omstilling

14. desember 2022

Styret vedtar Regional utviklingsplan for Helse Nord 2023–2038

9. november 2022

Helse og omsorgsdepartementet (HOD) gir Helse Nord i oppdrag å se på tiltak som innebærer endringer i funksjons- og oppgavedeling for å sikre bærekraft

23. februar 2023

Styret i Helse Nord vedtar rammene for videre arbeid

29. mars 2023

Styret i Helse Nord vedtar konkrete områder som skal utredes videre

31. mai 2023

Styret i Helse Nord vedtar mandat for utredningsarbeidet og hvordan utredningsarbeidet skal organiseres.

De beslutter blant annet at det skal opprettes fem arbeidsgrupper som skal utrede ulike områder.

26. juni 2023

Felles oppstartsmøte for de fem arbeidsgrupper som skal utrede  ulike delområder for funksjons- og oppgavedelingen i Helse Nord etableres og starter opp arbeidet.

Arbeidsgruppen skal gjennom utredningsperioden legge frem én rapport på sitt område. De fem delrapportene skal samles i én felles, helhetlig plan.

August/september 2023

Individuelle oppstartsmøter for arbeidsgruppene. 

14. november 2023

Arbeidsgruppenes anbefalinger, inkludert risiko- og sårbarhetsanalyse, leveres til koordineringsgruppen i Helse Nord RHF.

29. november 2023

Styret vedtar liten utvidelse av tidsplanen.

13. desember 2023

Drøftingsutkast for helhetlig plan ferdigstilles.

28. februar

I styremøtet 28. februar ble det vedatt å sende rapåorten "Tiltak for å sikre bærekraft"  på høring.

1. mars - 25. april 2024

Planen sendes ut på høring i åtte uker. Les mer om høringen her.

19. juni 2024

Det endelige dokumentet "Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord" skal etter planen endelig behandles i styremøtet 19. juni 2024.

Tidslinjen oppdateres

Tidslinjen vil bli oppdatert med informasjon om den videre prosessen.