logo

Bakgrunn for utredningen av funksjons- og oppgavedelingen

​Det er Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) som har gitt Helse Nord RHF i oppdrag å vurdere funksjons- og oppgavedelingen i regionen.

Med funksjons- og oppgavedeling menes å vurdere hvilke sykehus som gir hvilken pasientbehandling.

Omfattende oppdrag fra HOD

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), som eier Helse Nord RHF, har fulgt utviklingen i regionen i over tid og ser at utviklingen ikke er bærekraftig.

9. november 2022 holdt departementet et foretaksmøte med styret i Helse Nord RHF. 

I møtet ble Helse Nord RHF bedt om å:
 

  • sørge for robuste styrings- og rapporteringssystemer i alle ledd i helseforetaksgruppen, med en egnet fullmaktsstruktur

  • rapportere månedlig på konkrete tiltak som skal bidra til en bærekraftig økonomisk utvikling

  • vurdere behovet for endringer i funksjons- og oppgavedeling som bidrar til at Helse Nord RHF kan ivareta sitt sørge for-ansvar på lang sikt 

Hovedårsaken er mangelen på fagfolk

Hovedgrunnen til det er mangelen på fagfolk, den medisinske spesialiseringen som krever mer fagfolk og befolkningsutviklingen. Dagens struktur er rett og slett ikke mulig å bemanne..

 

Hvilke endringer vil komme?

Konkret hvilke endringer som vil komme framover er for tidlig å si. Befolkningen i Nord-Norge skal få den helsehjelpen de trenger når de trenger det, både akutt og planlagt. 

Det skal de få gjennom en struktur og organisering som sikrer at fagfolkene får gi mest mulig og best mulig pasientbehandling. Dette, sammen med gode preshospitale tjenester (ambulansetjenester)​ og pasientreiser, vil ligge til grunn for de endringsforslagene som vil komme.​​​​

Tidslinje funksjons- og oppgavedeling

9. november 2022: Helse og omsorgsdepartementet (HOD) gir Helse Nord i oppdrag å se på tiltak som innebærer endringer i funksjons- og oppgavedeling for å sikre bærekraft

23. februar 2023: Styret i Helse Nord vedtar rammene for videre arbeid


29. mars 2023: Styret i Helse Nord vedtar konkrete områder som skal utredes videre

31. mai 2023: Styret i Helse Nord vedtar mandat for mandat for utredningsarbeidet og hvordan utredningsarbeidet skal organiseres. De beslutter blant annet at det skal opprettes fem arbeidsgrupper som skal utrede ulike områder.


22. juni 2023: Styret i Helse Nord RHF vedtar revidert fremdriftsplan for arbeidet.


26. juni 2023: Felles oppstartsmøte for de fem arbeidsgrupper som skal utrede  ulike delområder for funksjons- og oppgavedelingen i Helse Nord etableres og starter opp arbeidet. Arbeidsgruppen skal gjennom utredningsperioden legge frem én rapport på sitt område. De fem delrapportene skal samles i én felles, helhetlig plan.

August/september 2023: Individuelle oppstartsmøter for arbeidsgruppene. 

10. november 2023: Arbeidsgruppenes anbefalinger, inkludert risiko- og sårbarhetsanalyse, leveres til koordineringsgruppen i Helse Nord RHF.

24. november 2023: Den helhetlige planen for funksjons- og oppgavedeling, inkludert ROS-analyse, ferdigstilles.

20. desember 2023: Styret vedtar høringsutkast av den helhetlige planen med forslag til funksjons- og oppgavedeling i Helse Nord. Planen sendes ut på høring i åtte uker.

April 2024: Planen skal vedtas i styret i Helse Nord før den, om nødvendig, legges fram for eier Helse- og omsorgsdepartementet.


Vi tar forbehold om endringer i tidslinjen.

 

Endring og omstilling i Helse Nord

Vi kan ikke lenger drive spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge på samme måte som nå. Les hvorfor og få en oversikt over pågående endringsarbeid.
Helse Nords endrings- og omstillingsarbeid
Kvinne holder hånden til person som sitter. Illustrasjonsfoto: Colourbox
Sist oppdatert 25.06.2023