logo Helse Nord

Bakgrunn for utredningen av funksjons- og oppgavedelingen

​Det er Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) som har gitt Helse Nord RHF i oppdrag å vurdere funksjons- og oppgavedelingen i regionen.

Med funksjons- og oppgavedeling menes å vurdere hvilke sykehus som gir hvilken pasientbehandling.

Omfattende oppdrag fra HOD

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), som eier Helse Nord RHF, har fulgt utviklingen i regionen i over tid og ser at utviklingen ikke er bærekraftig.

9. november 2022 holdt departementet et foretaksmøte med styret i Helse Nord RHF. 

I møtet ble Helse Nord RHF bedt om å:
 

  • sørge for robuste styrings- og rapporteringssystemer i alle ledd i helseforetaksgruppen, med en egnet fullmaktsstruktur

  • rapportere månedlig på konkrete tiltak som skal bidra til en bærekraftig økonomisk utvikling

  • vurdere behovet for endringer i funksjons- og oppgavedeling som bidrar til at Helse Nord RHF kan ivareta sitt sørge for-ansvar på lang sikt 

Hovedårsaken er mangelen på fagfolk

Hovedgrunnen til det er mangelen på fagfolk, den medisinske spesialiseringen som krever mer fagfolk og befolkningsutviklingen. Dagens struktur er rett og slett ikke mulig å bemanne..

 

Hvilke endringer vil komme?

Konkret hvilke endringer som vil komme framover er for tidlig å si. Befolkningen i Nord-Norge skal få den helsehjelpen de trenger når de trenger det, både akutt og planlagt. 

Det skal de få gjennom en struktur og organisering som sikrer at fagfolkene får gi mest mulig og best mulig pasientbehandling. Dette, sammen med gode preshospitale tjenester (ambulansetjenester)​ og pasientreiser, vil ligge til grunn for de endringsforslagene som vil komme.​​​​

Tidslinje endring og omstilling

14. desember 2022

Styret vedtar Regional utviklingsplan for Helse Nord 2023–2038

9. november 2022

Helse og omsorgsdepartementet (HOD) gir Helse Nord i oppdrag å se på tiltak som innebærer endringer i funksjons- og oppgavedeling for å sikre bærekraft

23. februar 2023

Styret i Helse Nord vedtar rammene for videre arbeid

29. mars 2023

Styret i Helse Nord vedtar konkrete områder som skal utredes videre

31. mai 2023

Styret i Helse Nord vedtar mandat for utredningsarbeidet og hvordan utredningsarbeidet skal organiseres.

De beslutter blant annet at det skal opprettes fem arbeidsgrupper som skal utrede ulike områder.

26. juni 2023

Felles oppstartsmøte for de fem arbeidsgrupper som skal utrede  ulike delområder for funksjons- og oppgavedelingen i Helse Nord etableres og starter opp arbeidet.

Arbeidsgruppen skal gjennom utredningsperioden legge frem én rapport på sitt område. De fem delrapportene skal samles i én felles, helhetlig plan.

August/september 2023

Individuelle oppstartsmøter for arbeidsgruppene. 

14. november 2023

Arbeidsgruppenes anbefalinger, inkludert risiko- og sårbarhetsanalyse, leveres til koordineringsgruppen i Helse Nord RHF.

29. november 2023

Styret vedtar liten utvidelse av tidsplanen.

13. desember 2023

Drøftingsutkast for helhetlig plan ferdigstilles.

28. februar

I styremøtet 28. februar ble det vedatt å sende rapåorten "Tiltak for å sikre bærekraft"  på høring.

1. mars - 25. april 2024

Planen sendes ut på høring i åtte uker. Les mer om høringen her.

19. juni 2024

Det endelige dokumentet "Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord" skal etter planen endelig behandles i styremøtet 19. juni 2024.

Tidslinjen oppdateres

Tidslinjen vil bli oppdatert med informasjon om den videre prosessen.

Endring og omstilling i Helse Nord

Vi kan ikke lenger drive spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge på samme måte som nå. Les hvorfor og få en oversikt over pågående endringsarbeid.
Helse Nords endrings- og omstillingsarbeid
Kvinne holder hånden til person som sitter. Illustrasjonsfoto: Colourbox
Sist oppdatert 16.02.2024